Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: Rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.martonbirtok.hu weboldal és a weboldalon elérhető webáruház működtetésével összefüggő adatkezeléseket szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalon:

Főoldal

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai a fenti weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webáruházon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

I. Az adatkezelő és képviselője, elérhetőségeik:

Név: Agrabona Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 23.

E-mail: agrabonashop@gmail.com 

Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-028833

Képviselő: Márton Rebeka Sára

Telefonszám: +36304669954

E-mail címe: rebeka.marton0416@gmail.com

II. Fogalom-meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

III. A webáruház üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

1. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Önnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

……..

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.com/hu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

2. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik fent említett jogával.

Amennyiben a webáruházon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója annak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben az alábbiakban kerülnek kifejtésre:

2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL

Kapcsolatfelvétel céljából kezeljük az Ön adatait, ha Ön például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Kezelt adatok köre: az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, így pl. vezeték és keresztnév, email cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: ezen adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

2.2. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A webáruházban Ön akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként böngészhet a termékek között, és vásárolhat is akár regisztrációval, akár anélkül. A regisztráció révén létrejön az Ön személyes felhasználói fiókja. A regisztráció előnye, hogy az egyes megrendelések alkalmával Önnek nem kell a megrendeléshez szükséges személyes adatait ismételten megadni, hanem azokat a rendszer automatikusan betölti a felhasználói fiókba való belépés esetén.

Kezelt adatok köre: a regisztráció során Ön megadja e-mail címét (mint felhasználónevét), jelszavát, vezeték és keresztnevét (a továbbiak együtt: nevét), számlázási címét, szállítási címét, és telefonszámát, ezen túl regisztráció esetén az Adatkezelő az Ön által a regisztrált felhasználónév alatt megvásárolt termékek jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

2.3. A MEGRENDELÉS FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A webáruházban leadott megrendelések feldolgozása során az Ön és a webáruház között létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződés esetleges nem teljesülése esetén a megfelelő elszámolás érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

Kezelt adatok köre: az Ön neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termékek jellemzői, bankszámlaszáma, a megrendelés száma és a vásárlás időpontja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön megrendelést ad le a webáruházon keresztül, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a megrendelés feldolgozásához és ez alapján a létrejött szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéssel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a polgári jog szabályai szerinti általános elévülési idő – a szerződés teljesítésétől vagy a szerződés megszűnésétől számított 5 év – elteltéig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

2.4. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. 

Kezelt adatok köre: név, cím.

Az adatkezelés időtartama: a 2000. évi C. törvény (Sztv.) 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse, tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező, és azt az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

2.5. A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés a megrendelt termékek kiszállításának megfelelő, hatékony teljesítése érdekében történik.

Kezelt adatok köre: név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a megrendelt áru átvételének napja.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

2.6. KELLÉKSZAVATOSSÁGI és EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Az adatkezelés a kellékszavatossági és más fogyasztói panaszok jogszabályoknak megfelelő és hatékony kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön szavatossági igényt jelent be, akkor az ezzel kapcsolatos adatkezelés és az adatok megadása a panasz kezeléséhez elengedhetetlen.

Kezelt adatok köre: vásárló neve, lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama: a szavatossági igénnyel kapcsolatos panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bek. alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse, tekintettel arra, hogy az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a vállalkozás 5 évig köteles panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

2.7. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Az adatkezelés a fogyasztók számára biztosított, a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet által szabályozott elállási jog gyakorlásából fakadó, a vállalkozást terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében történik. Amennyiben Ön elállási jogával kíván élni, úgy az ezzel kapcsolatos adatkezelés és az adatok megadása az elállási joggal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése szempontjából elengedhetetlen.

Kezelt adatok köre: az elállási jogot gyakorló vásárló neve, lakcíme, e-mail címe, bankszámlaszáma, az elállási joggal érintett termékek jellemzői. 

Az adatkezelés időtartama: az elállási jog alapján teljesítendő visszafizetési kötelezettség teljesítését követő elévülési idő – 5 év – eltelte.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse, tekintettel arra, hogy 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 23. § szerint, ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás köteles eleget tenni a 23. § szerinti visszafizetési kötelezettségének (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

2.8. AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁSOK IGAZOLHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN KEZELT ADATOK

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás illetve bármely egyéb, hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az informatikai rendszer eltárolja az Ön által adott hozzájárulással kapcsolatos adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok köre: a hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott hozzájárulás tekintetében az elszámoltathatóság elve szerint képesnek kell lennünk a megfelelés igazolására, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig – 5 évig – kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse, tekintettel arra, hogy a Rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

3. MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

3.1. REKLÁM ÉS HÍRLEVÉL-KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy webáruházunk  reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel az e célból megadott elérhetőségein megkeresse, illetve, hogy a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Webáruházunk nem küld kéretlen hírlevelet vagy reklámüzenetet, így Ön korlátozás és indokolás nélkül, bármikor leiratkozhat az ilyen levelek küldéséről. Ebben az esetben az Adtakezelő minden – a reklámüzenetek, hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további ajánlataival nem keresi meg Önt. Ön a hírlevelekről, reklámokról leiratkozhat az azt tartalmazó üzenetben lévő linkre kattintva.

Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

3.2. RE-MARKETING

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok köre: a cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adott cookie adattárolási időtartama , bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

3.3. NYEREMÉNYJÁTÉK

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, nyeremény jellemzői.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a nyereményjátékra való jelentkezéssel ad meg Adatkezelő számára. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

4. TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az Adatkezelő a fentiektől eltérő, további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről, így az adatkezelés jogszabályi hátteréről és jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról stb.

Tájékoztatjuk, hogy a hatóságok jogszabályi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

5. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE, TEVÉKENYSÉGÜK

5.1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Rackhost Zrt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

E-mail cím: info@rackhost.hu

Levelezési cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi, a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

5.2. AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a küldemény feladását követő naptári év végéig kezeli.

5.3. HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Digitális Turizmus Zrt. 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: endreszd@digitalisturizmus.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek, ajánlatok stb. kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

5.4. KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Lovassné Simon Csilla 

Az adatfeldolgozó székhelye: 3907 Tállya, Rákóczi u. 23.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: simon.csilla@capitalconsulting.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét, a megvásárolt termékek körét és árát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő (8 év) időtartamban kezeli.

5.5. A WEBÁRUHÁZBAN VALÓ ONLINE FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonszám: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.). A SimplePay szolgáltatásban online bankkártyás fizetés során 3D Secure szolgáltatás nyújtása, erős ügyfél-hitelesítés kapcsán az Adatfeldolgozó által kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, IP cím,  szállítási cím, számlázási cím, a vásárló online vásárlás során használt böngészőjéből gyűjtött adatok, a vásárló vásárlásának módja (vendégként, regisztráció nélkül, regisztrált vásárlóként, harmadik feles azonosítóval regisztrált vásárlóként (Google, Facebook egyéb fiókkal regisztrálva) a fizetést követő általános elévülési idő (5 év) elteltéig kezeli. 

Amennyiben a Felhasználó a webáruház fizetési felületén a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájával való fizetést választja, a Simple önálló adatkezelőként kezeli és tárolja a Felhasználó Simple Applikációban regisztrált e-mail címét és jelszavát is. A Simple Applikációban regisztrált bankkártyák bankkártya adatainak kezelésére és tárolására a Simple Applikációra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik.

További információ az alábbi weboldalon érhető el: http://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felhívjuk figyelmét arra, hogy minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

Az adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban Önt az alább jogok illetik meg.

Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog: 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatáshoz való jog írásban, az Adatakezelő jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

2. Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. 

3. Helyesbítéshez való jog: 

Ön kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és – figyelembe véve az adatkezelés célját -, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez való jog: 

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt – ideértve a profilaktost is – adatok kezelése kapcsán tiltakozik az adatkezelés ellen

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6. Adathordozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozóan Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

7. Tiltakozás joga: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik – ebben az esetben az adatok e célból nem kezelhetők.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Hozzájárulás visszavonásának joga: 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

V. Az Adatkezelő eljárása, intézkedései a jogérvényesítés kapcsán

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a Rendelet 15-22. cikk szerinti – fentebb meghatározott jogok gyakorlására irányuló – kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha azt másként kéri.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy személyes adatait jogszeren kezeljük, ezért amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, jelezze azt az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein. 

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu).

Ön személyes adataik kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VI. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő ennek érdekében megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Az Adatkezelő által alkalmazott információ-védelmi intézkedések betartását, az általa igénybevett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.